1. ഇടക്ക, ഇടയ്ക്ക, എടയ്ക്ക

    1. നാ.
    2. ഒരു വാദ്യം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക