1. ഇടങ്കൈ

    1. നാ.
    2. ഇടത്തു കൈ
    3. ചില ദ്രാവിഡജാതികൾ രണ്ടായിപ്പിരിഞ്ഞതിൽ ഒന്ന്, മറ്റേതു വലങ്കൈ
    4. അവരിൽ ചുമത്തിയിരുന്ന കരം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക