1. ഇടങ്കൊള്ളുക

    1. ക്രി.
    2. വ്യാപിക്കുക

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക