1. ഇടങ്കോൽ

    1. നാ.
    2. തടസ്സമായി നിൽക്കുന്നത്. ഇടങ്കോലിടുക = തടസ്സപ്പെടുത്തുക

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക