1. ഇടങ്ങഴിപ്പൂട്ട്

    1. നാ.
    2. ഒരുതരം വലിയ പൂട്ട്, കോൽത്താഴ്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക