1. ഇടച്ചങ്ങല

    1. നാ.
    2. ആനയുടെ പിൻകാലുംഉടലും തമ്മിൽ കൊളുത്തിയിടുന്ന ചങ്ങല

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക