1. ഇടച്ചേരി, ഇടശ്ശേരി, എട-

    1. നാ.
    2. കടത്തനാട്ടിലെ ഇടവകസ്ഥാനം
    3. ഇടശ്ശേരിനായർ, നായന്മാരിൽ ഒരു അവാന്തരവിഭാഗം
    4. ഇടയന്മാരുടെ കുടിപാർപ്പ്, അമ്പാടി
    5. ഇടത്തരക്കാർ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക