1. ഇടത്തട്ടുകാരൻ

    1. നാ.
    2. ഇടയ്ക്കുനിന്നു തട്ടിയെടുക്കുന്നവൻ, ചൂഷകൻ, ദല്ലാളി, മധ്യവർത്തി
    3. ജാരപുരുഷൻ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക