1. ഇടത്തളം

    1. നാ.
    2. രണ്ടു പുരകൾക്കോ മുറികൾക്കോ ഇടയ്ക്കുള്ള തളം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക