1. ഇടത്തളി

    1. നാ.
    2. മരണാനന്തരം വീട്ടിൽ നടത്തുന്ന ശുദ്ധികർമം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക