1. ഇടത്ത്

  1. വി.
  2. ഇടത്തുഭാഗത്തുള്ള, ഇടത്തേ
  1. വ്യാക.
  2. സ്ഥലത്ത്, ഘട്ടത്തിൽ എന്ന അർത്ഥത്തിൽ പേരെച്ചത്തോടുചേർത്തു പ്രയോഗം. ഉദാ: ചെന്നിടത്തുചെന്നു, ഇടത്തുവയ്ക്കുക = അപ്രദക്ഷിണമായി പോവുക, ഇടത്തുഭാഗമായി ചുറ്റുക. ൻ വലത്തുവയ്ക്കുക
 2. ഇടത്, എടത്

  1. -
  2. നാമമായും വിശേഷണമായും പ്രയോഗം. കിഴക്കോട്ടു നോക്കിനിൽക്കുന്ന ആളിൻറെ വടക്കുഭാഗം.
 3. ഇടത്തേ

  1. വി.
  2. ഇടത്തുഭാഗത്തുള്ള. ഉദാ: ഇടത്തേക്കണ്ണ്; ഇടത്തേവശം
 4. ഈഡിത

  1. വി.
  2. സ്തുതിക്കപ്പെട്ട

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക