1. ഇടത്, എടത്

    1. -
    2. നാമമായും വിശേഷണമായും പ്രയോഗം. കിഴക്കോട്ടു നോക്കിനിൽക്കുന്ന ആളിൻറെ വടക്കുഭാഗം.

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക