1. ഇടനാഴി(ക)

    1. നാ.
    2. രണ്ട് എടുപ്പുകൾക്കോ മുറികൾക്കോ നടുവേയുള്ള വഴി
    3. ക്ഷേത്രത്തിൽ അർധമണ്ഡപത്തിനും മഹാമണ്ഡപത്തിനും ഇടയ്ക്കുള്ള വഴി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക