1. ഇടനെഞ്ച്, -ഞ്ഞ്

    1. നാ.
    2. ഹൃദയം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക