1. ഇടന്തുക

    1. ക്രി.
    2. ഏന്തിയേന്തി നടക്കുക, ഏന്തുക, മുടന്തുക

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക