1. ഇടപറയുക

    1. ക്രി.
    2. മറ്റൊരാൾക്കുവേണ്ടി പറയുക. ഉദാ: പെൺകെട്ടിന് ഇടപറയുക
    3. മാധ്യസ്ഥം പറയുക
    4. അവധിപറയുക

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക