1. ഇടപോക്ക്

    1. നാ.
    2. പരിചയം; ശീലം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക