1. ഇടപ്പണം, എട-

    1. നാ.
    2. ഇടനിലക്കാരന് കൊടുക്കുന്ന പണം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക