1. ഇടമനസ്സ്

    1. വി.
    2. അർധമനസ്സുള്ള, നല്ലവണ്ണം താത്പര്യമില്ലാത്ത

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക