1. ഇടമാടമ്പ്

    1. നാ.
    2. ഇടയുന്ന മാടമ്പ്, അധികാര മത്സരം
    3. ഇടപ്രഭുത്വം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക