1. ഇടമിടർ, ഇടമിട, ഇടമിരട്

    1. നാ.
    2. വികാരാധിക്യത്താൽ സംസാരത്തിന് ഉണ്ടാകുന്ന തടസ്സം, ഇടർച്ച, ഗദ്ഗദം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക