1. ഇടമുടി

    1. നാ.
    2. ഒരു വാദ്യം, ഢമരു

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക