1. ഇടമുട്ട്

    1. നാ.
    2. ഇടയിൽ (മാർഗമധ്യത്തിൽ) ഉണ്ടാകുന്ന തടസ്സം, വഴിതടഞ്ഞുപോകൽ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക