1. ഇടമുറിയുക

    1. അവ്യ.
    2. നൈരന്തര്യം നഷ്ടപ്പെടുക, തടസ്സം വരുക

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക