1. ഇടമ്പല്ല്

    1. നാ.
    2. ഇടഞ്ഞുനിൽക്കുന്ന പല്ല്, കോമ്പല്ല്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക