1. ഇടമ്പുക

    1. ക്രി.
    2. വിരോധിക്കുക, തടയുക
    3. നിന്ദിക്കുക

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക