1. ഇടമ്പെടുക, ഇടമ്പടുക

    1. ക്രി.
    2. വിസ്തൃതമാവുക, വിശാലമാവുക

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക