1. ഇടമ്പ്

    1. നാ.
    2. നിന്ദ
  2. ഇടുമ്പ്

    1. നാ.
    2. ഇടുക്ക്, മലയിടുക്ക്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക