1. ഇടയിനം

    1. നാ. വ്യാക.
    2. മധ്യമം അന്ത:സ്ഥം "യ ര ല വ ള ഴ" എന്നീ അക്ഷരങ്ങൾ (സ്വരങ്ങൾക്കും വ്യഞ്ജനങ്ങൾക്കും ഇടയിലുള്ളവ)

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക