1. ഇടരുക

    1. ക്രി.
    2. തെറ്റുക, പതറുക, ഇടറുക
    3. സംശയം തോന്നുക

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക