1. ഇടറ്

  1. നാ.
  2. തടസ്സം
  3. ദു:ഖം, ശല്യം
 2. ഇടർ

  1. നാ.
  2. യുദ്ധം
  3. ശല്യം, ഉപദ്രവം
  4. ദു:ഖം, വേദന, സങ്കടം
  5. തെറ്റ്
  6. ഇടർച്ച
 3. ഇട്ടറ

  1. നാ.
  2. മരപ്പണിചെയ്യുമ്പോൾ തടിവച്ചു പണിയാനുള്ള പലക, ആപ്പ്
 4. ഇട്ടേറ്

  1. നാ.
  2. ഒരു ആയുധം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക