1. ഇടറൽ

    1. നാ.
    2. തടസ്സം
    3. വഴുതൽ
    4. തൊണ്ടവിറയ്ക്കൽ, ഉച്ചാരണത്തിൽ പതർച്ച, ഇടർച്ച

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക