1. ഇടവിതാനം

    1. നാ.
    2. മധ്യാകാശം, ഭൂമിയോടുചേർന്നുള്ള അന്തരീക്ഷം, വായുമണ്ഡലം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക