1. ഇടവൻ

  1. നാ.
  2. ഇടത്തേകൈ സ്വാധീനമുള്ളവൻ
  3. നുകത്തിൻറെ ഇടത്തുവശത്തു കെട്ടിയിരിക്കുന്ന കാള
 2. ഇടുവന

  1. നാ.
  2. വിത്തിട്ടു വളർത്താവുന്നവ, ധാന്യങ്ങൾ (താരത, നടുവന)

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക