1. ഇടശ്ശുദ്ധം

    1. നാ.
    2. നമ്പൂരിമാർക്ക് പരദേശബ്രാഹ്മണരേയോ മറ്റോ തൊട്ടാലുണ്ടെന്നു കല്പിച്ചിരുന്ന അശുദ്ധി (പഴയ ആചാരം)

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക