1. ഇടസരി

    1. അവ്യ.
    2. ഇടശരി, ഒന്നിടവിട്ട്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക