1. ഇടികല്ല്

    1. നാ.
    2. വെറ്റിലയും പാക്കും ചതയ്ക്കാനുള്ള കല്ല്, ചെറിയ ഉരൽ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക