1. ഇടിച്ചക്ക

    1. നാ.
    2. വിളയാത്ത ചക്ക, കൊത്തൻചക്ക

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക