1. ഇടിച്ചി

    1. നാ.
    2. ഇടിയജാതിയിൽപ്പെട്ട സ്ത്രീ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക