1. ഇടിച്ചിൽ

  1. നാ.
  2. തോൽവി
  3. കുറവ്
  4. വീഴ്ച, ഇടിഞ്ഞുവീഴൽ, തകരൽ, തകർച്ച
  5. അധ:പതനം, നാശം
  6. വ്യസനം, ദു:ഖം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക