1. ഇടിമിന്നൽ

    1. നാ.
    2. കൊള്ളിയാൻ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക