1. ഇടിയപ്പം

    1. നാ.
    2. ഒരുതരം പലഹാരം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക