1. ഇടിവാളം

    1. നാ.
    2. ചാണകക്കൂമ്പാരത്തിൽ ഇടിവീണാൽ ഉണ്ടാകുമെന്നു വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നസ്വർണക്കട്ടി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക