1. ഇടിവേർ, ഇടുവേർ

    1. നാ.
    2. അണ്ടിമുളയ്ക്കുമ്പോൾ പുറത്തുവരുന്ന വേര്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക