1. ഇടുക

  1. ക്രി.
  2. ഘനപദാർഥം താഴത്തേക്കു വീഴിക്കുക, മുകളിലുള്ള വസ്തു നിലത്തുപതിപ്പിക്കുക, ഉദാ: തെങ്ങിൽ നിന്നു തെങ്ങാ ഇടുക
  3. വച്ചുകൊടുക്കുക, എറിഞ്ഞുകൊടുക്കുക, ഉദാ: പശുവിന് പുല്ല് ഇട്ടുകൊടുക്കുക
  4. വിസർജിക്കുക, പശു ചാണകം ഇടുക
  5. പ്രസവിക്കുക
  6. വിതയ്ക്കുക, നടുക, ഉദാ: വിത്ത് ഇടുക
  7. നിക്ഷേപിക്കുക, സൂക്ഷിക്കുക, തടങ്കലിൽവയ്ക്കുക, ഉദാ: പെട്ടിയിൽ പണം ഇടുക, കള്ളനെ ജയിലിൽ ഇടുക
  8. കുഴിച്ചുമൂടുക, (മൃതശരീരവും മറ്റും)
  9. അണിയുക, ധരിക്കുക, ഉദാ: കമ്മൽ ഇടുക
  10. പുരട്ടുക, പൂശുക, നിരത്തുക, ഉദാ: വ്രണത്തിൽ മരുന്ന് ഇടുക
  11. അടയാളമുണ്ടാക്കുക, വരയ്ക്കുക, എഴുതുക, ഉദാ: ഒപ്പ് ഇടുക
  12. കെട്ടുക, ബന്ധിക്കുക
  13. ഉണ്ടാക്കുക, ഉദാ: വഴക്കിടുക
  14. പുറത്തുകാട്ടുക, ഉദാ: തളിർ ഇടുക, മൊട്ട് ഇടുക
  15. ഉണ്ടാക്കുക, പുറപ്പെടുവിക്കുക, ഉദാ: ഒച്ചഇടുക
  16. അനുപ്രയോഗമായും നിൽക്കും, അപ്പോൾ "ഈടുക" എന്നും രൂപം. ഉദാ: വന്നിടുക-വന്നീടുക, ചൊന്നിടുക-ചൊന്നീടുക. വാക്യമധ്യത്തിൽ നിരർഥകമായും നിൽക്കും. ഇട്ടിട്ട്, ഇട്ടേച്ച്, ഇട്ടുംവച്ച് = ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട്
 2. ഇറ്റുക

  1. ക്രി.
  2. ഇറ്റുവീഴുക, തുള്ളി തുള്ളിയായി വീഴുക
  3. തുള്ളി തുള്ളിയായി വീഴ്ത്തുക
 3. ഈടുക1

  1. ക്രി.
  2. ചേരുക, ഉണ്ടാവുക
  3. കൂടുതലാവുക, പുഷ്ടിപ്പെടുക
 4. ഈടുക2

  1. -
  2. "ഇടുക" അനുപ്രയോഗമായി വരുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ കൈക്കൊള്ളാറുള്ള രൂപം. ഉദാ: ചെയ്തീടുക, വന്നീടുക.
 5. ഊഴം ഇടുക

  1. -
  2. മുറയനുസരിച്ച് ജോലിചെയ്യുക, തവനവച്ച് ഒരാൾക്കു ചെയ്യാനുള്ള വേല ചെയ്യുക.

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക