1. ഇടുകാട്

    1. നാ.
    2. ചുടുകാട്, ശ്മശാനം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക