1. ഇടുക്കുക

    1. ക്രി.
    2. ഞെരുക്കുക, ഞെക്കുക
    3. ഇടയിൽ തിരുക്കുക, ഞെരുക്കിവയ്ക്കുക
    4. കക്ഷത്തിൽവച്ചു മുറുക്കിപ്പിടിക്കുക

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക