1. ഇടുങ്ങുക

    1. ക്രി.
    2. ഞെരുങ്ങുക, വീതി (വലുപ്പം) കുറയുക, സങ്കോചിക്കുക

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക