1. ഇടുപലക, ഇട-

    1. നാ.
    2. മാളികയിൽ കയറാനുള്ള കോണിപ്പടിയുടെ മുകളിലുള്ള വാതിൽ, അടപ്പ്
    3. പത്തായത്തിൻറെ പലക, മൂടി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക