1. ഇടുവന

    1. നാ.
    2. വിത്തിട്ടു വളർത്താവുന്നവ, ധാന്യങ്ങൾ (താരത, നടുവന)

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക